Kirjanpito on järjestelmä, jossa (liike)tapahtumat kirjoitetaan muistiin, liike-elämässä tapahtumat ovat tietenkin liiketapahtumia. Yrityksien ja yhteisöjen kirjanpito sisältää rahaan ja talouteen liittyviä kirjauksia, jotka perustuvat tositteisiin eli kuitteihin.

Yksinkertaista kirjanpitoa voi pitää vaikka ruutuvihkolla, tosin olemassa on myös erilaisia tilivihkoja. Nykyisin kirjanpitoon liittyvät asiat hoidetaan yleensä tietokoneella ja toimintaan sopivalla kirjanpito-ohjelmalla.

Kirjanpidon tarkoituksena on

 • selvittää tuottaako yritys (tai yhdistys) voittoa vai tappiota, eli selvittää yrityksen tulos
 • antaa tietoa veroilmoitusta ja verojen määräämistä varten (esim. alv)
 • pitää erillään yrityksen ja yrittäjän rahat sekä varallisuus
 • antaa tietoa yritykselle toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten.

Kirjanpitovelvollisuus

Suomessa kirjanpitovelvollisuuden määrittää laki.

Kirjanpitolain 1. luvun 1 §:ssä määritellään kirjanpitovelvollisuus:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Pykälä määrittelee vielä erikseen kuka on aina kirjanpitovelvollinen. Liiketoiminta on jatkuvaa ja itsenäistä ansiotarkoituksessa ulospäin suuntautuvaa toimintaa, jossa on yrittäjänriski. Ammattitoiminta on pienempää ja suppeampaa liiketoimintaa.

Kaikki liiketoimintaa tai ammattitoimintaa harjoittavat ovat siis lain mukaan velvollisia pitämään kirjaa tuloista ja menoista.

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä yleensä kahden­kertaista kirjan­pitoa, mutta ammatinharjoittajan kirjanpidoksi voi riittää myös yhdenkertainen kirjanpito. Normaalisti ammatinharjoittajan tilikausi on kalenterivuosi (1.1. – 31.12.).
Muiden kuin ammatinharjoittajien normaali tilikausi on 12 kuukautta (voi siis alkaa muulloinkin kuin 1.1.), mutta yritystä aloitettaessa tai lopetettaessa tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa tilikausi saa olla 12 kuukautta lyhyempi tai pitempi. Se saa olla em. tapauksissa kuitenkin enintään 18 kuukautta. Tilikausi saa siis olla kuinka lyhyt tahansa, mutta pituus voi olla maksimissaan siis 18 kuukautta.

 

kirjanpito kuva

 

 

Kirjanpitoon liittyviä lakeja ja asetuksia :

 • Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
 • Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
 • Osakeyhtiölaki
 • Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä
 • Laki elinkeinotulon verottamisesta
 • Arvonlisäverolaki ja -asetus

Ajantasaiset lait löytyvät verkossa Finlexin sivuilta – http://www.finlex.fi/fi/laki/

 

Eräitä tärkeitä kirjanpidon sääntöjä:

 • Kirjanpitoa pidetään päivättyjen ja numeroitujen tositteiden eli kuittien perusteella
 • Liiketapahtumat pitää kirjata aikajärjestyksessä. Käteismaksut kirjataan päivittäin. Muut kirjaukset tehdään yleensä kuukausittain, joissakin tapauksissa aika voi olla pitempikin, mutta kirjaukset on kuitenkin tehtävä viimeistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä.
 • Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi. Niitä ei saa poistaa eikä tehdä epäselväksi. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 • Tilikauden tositteet tulee Suomessa säilyttää vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tasekirja, tase-erittelyt ja muut kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta laskettuna tilikauden päättymisestä.

 

Yksinkertaisesti kirjanpitäminen on siis toimintaa, jossa tuloista ja menoista tehdään muistiinpanot joko kirjanpito-ohjelmalla tai paperille. Samalla tulo tapahtumien ja meno tapahtumien tositteet ja kuitit kerätään talteen ja ne pidetään tallessa aikajärjestyksessä.

Pieni ammatinharjoittaja voi tehdä kirjanpitonsa itse vaikka yksinkertaisesti paperivihkoon tai vaikka excel taulukko-ohjelmalla. Hieman isompaa toimintaa harjoittavan on usein viisainta kääntyä ammattimaisen kirjanpitotoimiston puoleen, koska kirjanpitäminen ja verotusasiat voivat olla (ja ovatkin usein) todella monimutkaisia ja lainsäädäntö uusiutuu jatkuvasti. Monesti kannattaa suunnata aktiivisuus ja voimavarat ennemmin uusien asiakkaiden hankintaan ja myynnin kasvattamiseen. Yrittäjän kannattaa miettiä minkä arvoista on oma aika ja mihin sen käyttää.

Lisää kirjanpitotietoa löydät esim. taloushallintoliiton sivuilta, josta löytyy kirjanpidon abc ja myös esimerkiksi tiedot arvonlisäverolain määräämistä pakollisista laskumerkinnöistä. Tietoa myös suoriteperusteisesta ja maksuperusteisesta kirjanpidosta, tietoa kirjanpidon ja verotuksen määräajoista, tietoa pääkirjasta ja päiväkirjasta, tietoa tilintarkastuksesta ja kaikkea kirjanpidosta.